x
Piškotke uporabljamo zgolj za interne namene izboljšanja spletne strani. Bi delili svoje piškotke z nami? Je to v redu? Da Ne Več o piškotkih »

Pogoji


POGOJI IN DOLOČILA Used Products

Člen 1 – Obseg

 1. V teh splošnih pogojih in drugje na spletnem mestu 'Used Products' pomeni:
 • Vsi obrati z imenom Used Products + naziv obrata, vpisani v Poslovni register Slovenije.
 1. Ti splošni pogoji veljajo za vsako sklenjeno pogodbo na daljavo – na primer z naročilom stranke (v nadaljevanju: »kupec«) z Used Products preko www.usedproducts.si – in dostavo med Used Products in kupcem. Used Products izrecno zavrača kakršnokoli sklicevanje kupca na lastne splošne ali nakupne pogoje in njihovo uporabnost.
 2. Z oddajo naročila se kupec strinja, da ga zavezujejo ti pogoji in izjavlja, da jih je prebral in razumel.
 3. Splošne pogoje lahko pošljete na zahtevo, s pogoji pa se lahko kadarkoli seznanite na zgoraj navedenih spletnih straneh. 

Člen 2 – Realizacija dogovora

 1. Pogodba je sklenjena v trenutku, ko Used Products prejme ponudbo s strani kupca, z oddajo naročila z Used Products.
 2. Used Products kupcu takoj elektronsko potrdi prejem ponudbe. Dokler prejem tega sprejema ni potrjen, lahko kupec odstopi od pogodbe.
 3. Naročila ni mogoče spremeniti ali preklicati.
 4. Used Products si pridržujejo pravico, da ne sprejmejo naročil brez navedbe razlogov. 

Člen 3  – Shranjevanje podatkov o naročilu

 1. Used Products spoštuje zasebnost kupca in v tem kontekstu uporablja izjavo o zasebnosti, ki je sestavni del teh splošnih pogojev. Najnovejša različica tega je na voljo na spletni strani.
 2. Kupec, ki posreduje podatke (ime in naslov) v okviru pogodbe, jamči, da so ti pravilni, popolni in ažurni. V zvezi s katerokoli digitalno vsebino, ki jo je treba dostaviti (vključno z digitalnimi darilnimi boni/kreditnimi karticami), kupec jamči, da lahko na navedeni e-poštni naslov v celoti in pravilno prejme digitalno vsebino. Kupec je dolžan nemudoma sporočiti netočnost plačilnih podatkov, ki so bili posredovani ali navedeni iz strani Used Products. 

Člen 4 – Plačilo

 1. Cene navedene v ponudbi so v evrih. Pridržujemo si pravico do tiskarskih in slovničnih napak. Cene ne vključujejo stroškov pošiljanja, ki so navedene posebej ob izdelkih.
 2. Used Products po sklenitvi pogodbe ne bodo zvišali cen iz prejšnjega odstavka, razen če je to potrebno zaradi zakonskih ukrepov ali če proizvajalec/dobavitelj izvaja vmesna zvišanja cen. V tem primeru je kupec pooblaščen, da prekine pogodbo s pisno izjavo Used Products.
 3. Za plačilo lahko uporabite možnosti plačila, navedene na spletni strani. 

Člen 5 – Slike in specifikacije

 1. 1. Vse slike izdelkov ter povezane specifikacije, velikosti in podatki, kot so prikazani na spletni strani Used Products, so samo približni. Izdelek, ki je na koncu dostavljen kupcu, lahko do določene mere odstopa od teh slik ali specifikacij v smislu barve, položaja in velikosti itd. To ne pomeni, da izdelek ni v skladu z dogovorom.
 2. Očitne napake ali napake v zvezi s 1. odstavkom tega člena in določbami 4. odstavka 1. člena niso obvezujoče za Used Products. 

Člen 6 – Dostava

 1. Used Products bo pri sprejemanju in izvajanju naročil ravnal z največjo možno skrbnostjo. Dobavni roki, navedeni tukaj in na spletni strani, so okvirni. Iz teh navedb kupec ne more imeti nobenih pravic in niso usodne.
 2. Kraj dostave je (e-poštni) naslov, ki ga je kupec sporočil Used Products.
 3. Če ni drugače dogovorjeno, Used Products dostavlja samo na določene fizične naslove v Sloveniji. Naročilo za dostavo na naslov izven Slovenije načeloma ne bo izvedeno. Na naročilo lahko navedete en naslov za dostavo.
 4. Used Products je upravičen do dobave po delih (delne dobave), ki jih lahko zaračuna posebej.
 5. Če ni navedeno drugače, bo Used Products sprejeta naročila izvršil v 5 delovnih dneh po sklenitvi pogodbe, vendar najkasneje v 30 dneh po tem. Če tudi dobava zamuja po teh 30 dneh, bo kupec o tem obveščen v najkrajšem možnem času po tem, ko Used Products izvejo za to. Used Products so potem v zamudi, če ga je kupec obvestil o zamudi z opominom, v katerem ima Used Products še vedno na voljo razumno časovno obdobje za dostavo. V tem primeru ima kupec pravico odstopiti od pogodbe (delno) brez stroškov. Dogovorite se lahko tudi za drugačen dobavni rok ali pa se dogovorite za dobavo drugega izdelka.
 6. Če naročila ni mogoče ali le delno izvršiti, bo kupec o tem obveščen v najkrajšem možnem času po tem, ko Used Products to izve. V tem primeru ima kupec pravico odstopiti od pogodbe (delno) brez stroškov.
 7. V primeru razpustitve v skladu z odstavkoma 5 in 6 bo Used Products takoj povrnil vse zneske, ki jih je kupec morda plačal Used Products. Kupec ni upravičen do odškodnine.
 8. Tveganje izdelkov nosi Used Products do trenutka dostave kupcu, razen če ni izrecno dogovorjeno drugače. 

Člen 7 – Obdobje za razmislek ali pravica do odstopa

 1. Ko kupec ali tretja oseba, ki jo določi (ne prevoznik), prejme izdelek, ima 14 dni časa, da odstopi od pogodbe brez navedbe razlogov. To obdobje začne teči naslednji dan po izdelku ali v primeru delne dostave po tem, ko so bili, ali so bili prejeti vsi izdelki/deli naročila s strani ali v imenu kupca. Vendar pa v primeru pogodbe o dobavi digitalnih vsebin ali storitev (vključno z dobavo digitalnih darilnih bonov/kreditnih kartic) to obdobje začne teči na dan sklenitve pogodbe.
 2. Kupec mora za uveljavitev pravice do odstopa od pogodbe obvestiti Used Products o odločitvi o odstopu od pogodbe z nedvoumno izjavo (npr. pisno po pošti, faksu ali elektronski pošti). Kupec lahko uporabi vzorčni odstopni obrazec, ki je vključen v te pogoje poslovanja v Prilogi 1. Vzorec odstopnega obrazca ali drugo jasno oblikovano izjavo lahko kupec izpolni tudi elektronsko in pošlje na [email protected].
 3. Če je primerno, mora kupec nato vrniti izdelke čim prej – vendar najpozneje v 14 dneh po izdaji izjave iz odstavka 2 – na način, ki ga navaja Used Products. Opomba: dokazno breme, da je bilo dostavljeno blago vrnjeno pravočasno, nosi kupec, na primer z dokazilom o dostavi po pošti.
 4. Vračilo izdelkov mora biti opravljeno s priporočeno pošiljko v originalni embalaži (vključno z dodatki in spremljajočo dokumentacijo), z originalnim ali podobnim zaščitnim materialom in v stanju, kot ga je kupec prejel, torej nepoškodovanega  . Neposredne stroške vračila blaga krije kupec.
 5. Kupec bo v času pregleda  izdelka in embalaže ravnal previdno. Izdelek bo razpakiral ali uporabil samo v obsegu, ki je potreben za oceno, ali želi izdelek obdržati. Kupec odgovarja le za zmanjšanje vrednosti izdelkov, ki je posledica njihove uporabe, ki presega tisto, kar je potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja izdelkov.
 6. Po uspešnem preklicu bo Used Products povrnil zneske, ki jih je kupec plačal (vključno s stroški prve dostave), v roku 14 dni od dneva prejema izjave iz 2. odst. Used Products lahko počakajo z vračilom, dokler ne prejmejo vseh izdelkov nazaj ali dokler kupec ne dokaže, da je izdelke vrnil, kar nastopi prej.
 7. Če se je kupec odločil za dražji način prve dostave od najcenejše standardne dostave, Used Products ni potrebno povrniti dodatnih stroškov za dražji način.
 8. Pravica do odstopa ne velja za pogodbe v zvezi z:
 9. dobavo izdelkov, ki so izdelani po individualno izbranih specifikacijah kupca ali so jasno namenjeni določeni osebi ('customized' izdelki);
 1. dostavo artiklov, ki se hitro pokvarijo ali imajo omejen rok uporabe;

iii. dostava zaprtih izdelkov, ki zaradi varovanja zdravja ali higiene niso primerni za vračilo in na katerih je bil pečat po dostavi poškodovan;

 1. zagotavljanje počitniške nastanitve, najema vozil, gostinskih storitev ali drugih storitev za prosti čas (z vnaprej določenim datumom ali obdobjem);
 2. dobava časopisov, periodičnih publikacij ali revij, razen pogodbe o redni dobavi teh publikacij;
 1. dobava zapečatenih avdio in zapečatenih videoposnetkov ter zapečatene računalniške programske opreme, katerih pečat je bil po dostavi poškodovan; oz

vii. dobava storitev (če so že opravljene) ter digitalnih vsebin preko interneta, v kolikor se je izvedba začela z izrecnim predhodnim soglasjem kupca in je kupec izjavil, da se s tem odpoveduje pravici do odstopa.

Člen 8 – Pridržek lastninske pravice

 1. Kadar je to mogoče, Used Products obdrži lastninsko pravico do vseh izdelkov, ki jih dobavi, do celotnega plačila cene vseh izdelkov, ki jih dobavi ali jih mora dobaviti kupcu (vključno s stroški skladiščenja in/ali pristojbinami), v skladu s ustreznim sporazumom ali predhodnjim ali poznejšim podobnim sporazumom.
 2. Kupec ne sme zastaviti ali kako drugače obremeniti izdelkov, ki so predmet lastninskega pridržka. 

Člen 9 – Garancija in skladnost

 1. Used Products jamči, da izdelki, ki jih dobavlja, izpolnjujejo zakonske zahteve glede uporabnosti, zanesljivosti in življenjske dobe, kot so razumno predvidele pogodbene stranke.
 2. Kupec je dolžan dostavljene izdelke takoj po prevzemu pregledati oz. dati na pregled, kolikor je to mogoče. Če se izkaže, da je dobavljeni izdelek napačen, pokvarjen ali nepopoln, mora kupec (preden nadaljuje z vračilom) te napake takoj po odkritju pisno ali na [email protected] prijaviti Used Products. Morebitne napake ali nepravilno dostavljene izdelke je treba in jih je mogoče pisno prijaviti Used Products v primeru nakupa potrošnika najpozneje v 2 mesecih, v vseh drugih primerih pa v razumnem času po dostavi (ali, kjer je primerno, po odkritju). Izdelke je treba vrniti s priporočeno pošiljko v originalni embalaži (vključno z dodatki in spremno dokumentacijo), v stanju, v kakršnem jih je kupec prejel in na način, ki ga navaja Used Products.
 3. Če se izkaže, da dostavljeni izdelek(-i) ni v skladu s pogodbo, bodo Used Products brezplačno zamenjali ali popravili dobavljeni izdelek(-e) ali se s kupcem pisno dogovorili o odškodnini.
 4. Kupec ne more uveljavljati garancije iz odstavka 1, če so bili dostavljeni izdelki izpostavljeni neobičajnim pogojem, če kupec ni poskrbel za njihovo ohranitev kot skrben dolžnik ali če so ti izdelki v nasprotju z navodili. Used Products in/ali navodil za uporabo ali če je kupec dostavljene izdelke popravil in/ali predelal sam ali jih je dal popraviti in/ali obdelati tretjim osebam. 

Člen 10  – Odgovornost

 1. Used Products ne odgovarja za poškodbe drugih predmetov zaradi nepravilne uporabe izdelkov.
 2. Kakršna koli odgovornost Used Products za škodo je izključena, vključno z dodatno odškodnino v kakršni koli obliki, odškodnino za posredno škodo ali posledično škodo ali škodo zaradi izgubljenega dobička (ki jo utrpi kupec in/ali tretja oseba), vse to je odvisno od namena ali huda malomarnost s strani Used Products.
 3. Used Products ne odgovarja za napake in/ali opustitve svojih dobaviteljev ali pomožnih oseb.
 4. Če iz kakršnega koli razloga, brez krivde Used Products, kupec ne more ali ni mogel prejeti izdelka, kar zahteva čl. 3. odstavek 2. Used Products ne odgovarja za škodo, ki bi nastala zaradi tega, in niso dolžni dobaviti nadomestnega izdelka.
 5. Odgovornost Used Products in s tem znesek odškodnine sta vedno omejena na največ znesek iz računa za ustrezne izdelke ali (po presoji Used Products) na največ v zadevnem primeru z zavarovanjem odgovornosti Used Products.
 6. Določbe tega člena ne posegajo v pravno odgovornost Used Products v skladu z obveznimi pravnimi določbami. 

Člen 11 – Pritožbeni postopek

 1. Used Products ima dovolj obveščen reklamacijski postopek in obravnava reklamacijo v skladu s tem reklamacijskim postopkom.
 2. Pritožbe glede izvajanja pogodbe je potrebno sporočiti Used Products v razumnem roku, v celoti in jasno opisano na [email protected], potem ko kupec odkrije napake.
 3. Na reklamacije, oddane Used Products, bomo odgovorili v 24 urah (v delovnih dneh) od datuma prejema. Če bo reklamacija zahtevala predvidljivo daljši čas obravnave, bo Used Products v tem roku odgovoril z obvestilom o prejemu in navedbo, kdaj lahko kupec pričakuje podrobnejši odgovor. 

Člen 12 – Nepotrošniški nakup

 1. Naslednji členi teh pogojev izrecno ne veljajo, če je s kupcem sklenjena pogodba, ki opravlja poklicno ali poslovno dejavnost:
 2. čl. 2. odstavek 2. člena glede pravice do razpustitve;
 3. čl. 4. odstavek 2. glede pravice do prenehanja v primeru zvišanja kupnine;
 4. čl. 6 odstavek 5 glede najdaljšega roka dobave 30 dni;
 5. čl. 7. odstavek 1 glede navedene pravice do odstopa od pogodbe;
 6. čl. 9 odstavek 3 o popravilu in zamenjavi. 

Člen 13 – Druge določbe

 1. 1. Če pristojno sodišče ugotovi, da je katera koli določba teh pogojev nična in neveljavna ali kako drugače nezavezujoča, bodo druge določbe teh pogojev ostale v polni veljavi in ​​učinku, ustrezna določba pa bo nemudoma nadomeščena po medsebojnem dogovoru z določbo, ki razširja obseg čim bližje izvirniku.
 2. Dunajska prodajna konvencija se ne uporablja.
 3. Za vse pogodbe med Used Products in kupcem, za katere veljajo ti pogoji, se uporablja izključno slovenska zakonodaja.
 4. Sodišče ima izključno pristojnost za obravnavanje sporov med Used Products in kupcem, razen če Used Products raje predloži spor pristojnemu sodišču v kraju kupčevega prebivališča. 

Used Products